Technika

Sopel lodu (1) umieszczony na zewnątrz budynku podłączony jest dwoma rurami. Jedną z nich dopływa do niego gaz w postaci płynu. Drugą zaś wychodzącą z Sopla lodu (1) - po przemieszczeniu się poprzez wszystkie radiatory - przekazywany jest do modułu pompy ciepła już w postaci lotnej. Wewnątrz modułu pompy ciepła (2) pozyskana energia przekazywana jest do systemu wodnego budynku.

schemat

1. Część absorbująca ciepło - Niskie ciśnienie.

Ta część pompy ciepła nazywa się parownikiem - Sopel lodu. Przez Sopel lodu przepływa czynnik chłodniczy R290 (propan) o niskiej temperaturze wrzenia.
Sopel lodu ogrzewany jest przez otoczenie. To powoduje, iż czynnik chłodniczy wewnątrz odparowuje.

2. Część zwiększająca ciśnienie - Wysokie ciśnienie.

Część ta składa się ze sprężarki. Ogrzany gazowy czynnik chłodniczy sprężany jest przez sprężarkę. Wzrost ciśnienia powoduje, że zarówno temperatura, jak i jej punkt kondensacji (to znaczy punkt, w którym gaz przechodzi ponownie w stan ciekły)
gwałtownie wzrasta.

3. Część oddająca ciepło - Wysokie ciśnienie.

Ta część pompy ciepła przekazuje ciepło do budynku i nazywa się skraplaczem - wymiennikiem. Czynnik chłodniczy o wysokiej temperaturze przepływając przez skraplacz zostaje schłodzony przez system ogrzewania budynku - kaloryfery lub ogrzewanie podłogowe. W konsekwencji powoduje to jego skroplenie i ponowne przejście w stan ciekły.

4. Część obniżająca ciśnienie - Niskie ciśnienie.

Część ta składa się z urządzenia dławiącego.

Schłodzony czynnik R290 rozpręża się i spadek ciśnienia powoduje, że zarówno temperatura, jak i jej punkt wrzenia obniżają się gwałtownie.

Sopel lodu

Sopel lodu składa się z pewnej liczby radiatorów energetycznych. Liczba radiatorów energetycznych zależy od tego, który masz model pompy ciepła. Radiator składa się z 2-metrowej rury miedzianej, która jest otoczona profilem aluminiowym, co daje powierzchnię odpowiadającą 64 metrom rur miedzianych o średnicy 22 mm. Na przykład IS 48 składa się z 12 radiatorów o powierzchni całkowitej odpowiadającej 770 metrom rur miedzianych. Propan wewnątrz rur miedzianych pobiera energię z pary wodnej w powietrzu. Sopel lodu nie posiada żadnych części ruchomych i nie wymaga żadnego odmrażania.

Propan

Obwód czynnika chłodniczego pompy ciepła wypełniony jest gazem chłodniczym R290 (CH3 CH2 CH3 Propan). R290 nie oddziałuje na ozon i wywiera nieistotny, bezpośredni efekt cieplarniany (GWP3). Propan jest bezbarwny i bezwonny. Aby można było zauważyć jego ulatnianie dodano środek zapachowy, który wydziela charakterystyczny zapach. Propan w gruncie rzeczy nie jest trujący, ale jest za to łatwopalny.

Gdy para wodna utraci energię przechodzi ona w stan ciekły (kondensacja), następnie zamarza w lód. Na każdym etapie wyzwalana jest energia. Wytworzenie 1,4 kg lodu zaoszczędza jeden kWh. Ciekły propan, który pochłania energię wewnątrz miedzianej rury radiatora zaczyna wrzeć i odparowuje całkowicie, gdy przepłynie przez wszystkie radiatory energetyczne.

Ogrzewanie dodatkowe

Zawsze należy zainstalować dodatkowe - zwane szczytowym lub awaryjnym - źródłem ogrzewania.

Podczas najzimniejszych dni w roku może się tak zdarzyć, że pompa ciepła - aby utrzymać stałą temperaturę w budynku - może potrzebować nieco pomocy w postaci dodatkowego ogrzewania.

Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w przypadku utrzymujących się przez kilka dni ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych, silnym wietrze i gdy moc dobranej pompy pokrywa się z mocą wynikającą z bilansu cieplnego budynku - bez zapasu na zwiększone ponad obliczeniowe zapotrzebowanie energetyczne.

Może się też zdarzyć, iż wartość energetyczna budynku wynikająca z obliczeń nie pokrywa się z wartością realną. W obiektach, gdzie przyjęte do obliczeń parametry termiczne fundamentów, ścian, stropów i otworów zabudowanych stolarką, zostały zmienione podczas realizacji lub też podczas realizacji nie zachowano wymaganych dokładności i nie wbudowano materiałów izolacyjnych o odpowiednich grubościach wynikających z deklarowanych w dokumentacji budowlanej.

Jeśli pompa ciepła będzie zmuszana do utrzymania stałej temperatury pokojowej, która jest wyższa niż jej wydolność i nie będzie dodatkowego ogrzewania, będzie ona musiała pracować nieprzerwanie. Tym samym nie będzie miała przerw, które są wymagane. Może to doprowadzić do tego, że Sopel lodu zamarznie tak bardzo, iż zmniejszy się jego wydajność.

Każdy budynek ma swoją indywidualną i niepowtarzalną "pojemność energetyczną". Jej wielkość jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejsze to przede wszystkim; możliwości akumulacyjne materiałów użytych do budowy ścian i stropów oraz użyte izolacje, ich grubość i parametry oraz dokładność wbudowania.

W chwili kiedy rozpoczynamy ogrzewanie w nowo wybudowanym obiekcie jego "pojemność energetyczna" jest na poziomie zera - jest jak puste naczynie, które napełniamy po raz pierwszy. Zużyta do tego celu energia jest tą właśnie całkowitą "pojemnością energetyczną". Po nasyceniu cieplnym budynku oraz jego wyposażenia do wymaganych przez użytkownika parametrów rozpoczyna się właściwy okres ogrzewania. Stabilizacja parametrów następuje przeważnie w drugim, czasami trzecim sezonie zimowym. Osiągamy wówczas obliczeniowe wartości wynikające z otrzymanego wraz z projektem budowlanym, bilansu cieplnego. Wartość wyrażaną przeważnie w kWh. Jeżeli jednak po takim okresie nasze ogrzewanie ciągle pracuje na maksymalnych obrotach i czujemy niedogrzania jest to sygnałem aby sprawdzić stan naszych izolacji. Kamera termowizyjna pokaże każde, nawet najmniejsze miejsca, gdzie następują ponad normatywne ubytki naszej energii.

Wszystkie modele pomp ciepła można przyłączać do już istniejących systemów wodnych zaopatrzonych w kocioł elektryczny, kocioł olejowy, gazowy lub każdy inny.

Przedstawione na stronie zdjęcia, ilustracje oraz treści stanowią własność firmy Octopus Energii i podlegają
ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie i nieupoważnione wykorzystywanie bez zgody
właściciela jest zabronione, a wszelkie naruszenia będą podlegać sankcjom przewidzianym w prawie cywilnym i karnym.

Projektowanie stron SSI - projektowanie stron